Co je to Intrastat ? 

Intrastat  je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské Unie, tedy i mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU, nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR,  
s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních (tranzituje).

Novinky 2022
 • množstevní údaje (hmotnost a množství vyjádřené doplňkovou měrnou jednotkou) se nově vykazují v celých jednotkách.
 • zpravodajské jednotky, které překročí roční práh 12 mil. Kč, ale nepřekročí roční práh 20. mil. Kč (zvlášť pro přijaté zboží a zvlášť pro odeslané zboží), za určitých podmínek nebudou muset podávat výkaz Intrastat za každý kalendářní měsíc, ale pouze jeden výkaz za celý rok.
 • hodnota malých zásilek, které je možné vykazovat zjednodušeně, je navýšena z 200 EUR na 400 EUR.
Profesionální služby

Zajistíme Vám správné zpracování a odeslání hlášení, naši pracovníci jsou pojištěni za odpovědnost a máme za sebou mnoho školení vč. letitých zkušeností v daném oboru.

Specializace - Intrastat

Věnujeme se převážně statistickému hlášení Intrastat, jeho školení, poradenství a konzultacím. 

Zákaznická podpora

Našim klientům poskytujeme nadstandartní zákaznickou podporu. 

Intrastat 
 • Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká všem subjektům registrovaným v ČR k DPH, které odeslaly nebo přijaly zboží do jiného členského státu Evropské unie, v  hodnotě tzv. asimilačního prahu (rozumí se souhrnně do všech členských zemí EU) 12 mil. Kč - zvlášť pro přijaté a zvlášť pro odeslané zboží za kalendářní rok. Povinnost vykazování může zpravodajské jednotce vzniknout samostatně pro odeslané zboží, samostatně pro přijaté zboží nebo jak za odeslané, tak i za přijaté zboží současně.
 • Výkazy se podávají pouze v elektronické formě místně příslušnému Celnímu úřadu v měsíční periodě stanovenými programovými aplikacemi po předchozím písemném oznámení o vzniku povinnosti vykazovat statistické údaje a následné registraci.


Výhody / Cena
 • ušetříte čas a náklady na školení vlastních zaměstnanců.
 • máte méně starostí a více času na podnikání.
 • ušetříte náklady za pořízení
  a aktualizaci software.
 • stanovíme Vám cenu na míru.
 • vyřešíme veškerou administrativu spojenou s vedením statistických dat při dovozu a vývozu zboží
  ve velmi krátkém čase.
 • jsme schopni zpracovat a dohlásit chybějící hlášení Intrastat a tím zabránit případné sankci.
 • Podklady pro Intrastat - Faktury, popř. přepravní dokumenty nebo dodací listy nutné pro dokázání transakce s uvedením hmotnosti, počtu kusů, dále pak smlouvy nebo objednávky, které určují, zda se jedná o nákup nebo prodej, atd..
 • Ceník: Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, ceny se liší podle náročnosti zpracovaných dat. Z těchto důvodů nás prosím kontaktujte pro zcela nezávaznou kalkulaci. Zajistíme Vám tu nejlepší cenu na trhu. 
Intrastat - jiné země EU
 • Slovensko - limit je 200.000 EUR pro směr přijetí a 400.000 EUR pro směr odeslání. Hlášení musí být podána do 15.kalendářního dne následujícího měsíce.
 • Polsko - limit pro směr odeslání je 2 mil PLN a pro přijetí 3 mil PLN. Platí zde ještě další prahy pro vykazování hlášení Intrastatu v detailní podobě (statistická hodnota, kód dodacích podmínek a druh dopravy), a to 50 mil. PLN ve směru přijetí a 93 mil. PLN ve směru odeslání. Termín pro podání je do 10. pracovního dne následujícího měsíce.
 • Rakousko - limit pro směr přijetí
  i odeslání je
   750.000 EUR. Termín pro podání hlášení je v Rakousku stanoven na 10. pracovní den měsíce následujícího.
 • Německo - limit pro směr přijetí je 800.000 EUR a 500.000 EUR pro směr odeslání. Limity, od kterých vzniká povinnost vykazovat v hlášeních Intrastatu údaje o statistické hodnotě. Pro směr přijetí je 38 mil. EUR a pro směr odeslání 38 mil. EUR. Hlášení musí být podána do 10. pracovního dne následujícího měsíce.
Legislativa v ČR a EU
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Vyhláška č. 201/2005 Sb.,
  o statistice vyváženého
  a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropských společenství
 • Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31.3.2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91
 • Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18.11.2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92
 • Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27.11.2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi
 • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12.10.1992, kterým se vydává celní kodex Společenství


Možnost dalších našich služeb 

 • školení problematiky Intrastatu
 • poradenství či zastupování v celním, daňovém, správním řízení.
 • poradenská a konzultační činnost - informativní výpočet celního dluhu, licence, tarifování, celní preference, osvobození od cla, původ zboží, dodací podmínky, dopravní náklady, apod. .
 • zpracování žádostí o závazné informace o sazebním zařazení zboží
 • služby administrativní povahy 

© Copyright Intrastat-Brno 2019                                                                                                                                                                              postmaster@intrastat-brno.cz